• Türkçe
  • English

ITTES 2021 - WorkshopsPanel 1: Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm

Prof. Dr. Alper Tolga KUMTEPE
Prof. Dr. Arif ALTUN
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL
Prof. Dr. Hasan KARAL
Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Doç. Dr. Engin KURŞUN

Endüstri 4.0 ile hayatımıza giren dijital dönüşüm, değişen ihtiyaçları karşılamak için yeni iş süreçleri, kültür ve bireylerin deneyimlerini oluşturmak veya mevcut olanları değiştirmek için çeşitli yıkıcı teknolojilerin kullanılması süreci olarak tanımlanmaktadır. Sadece teknoloji ile ilgili olmayıp içinde stratejiler barındıran ve bütüncül bir bakış açısı sunan bu kavram başta sanayi sektörü olmak üzere sağlık, tarım, bankacılık ve eğitim gibi birçok alanı etkilemiştir.
Eğitim alanındaki kurumların başında, ülkedeki yeniliklerin uygulanması noktasında öncü olan üniversiteler gelmektedir. Toplumsal değişim ve dönüşümün önemli unsurlarından olan üniversitelerin teknolojiyi kullanmada ve bunu geliştirmede öncülük etmesi, kişilerin bu teknolojilere adaptasyonu ve bilgi toplumunun oluşturulması açısından oldukça önemlidir. Ayrıca dijital dönüşüm potansiyeli olan bu kurumlar diğer sektörlerde olduğu gibi ayakta durup gelişimlerini devam ettirmeleri için dijital dönüşümü gündemlerine almak zorundadır.
Dijital dönüşümü gündemlerine alan kurumlar, bu konudaki dijitalleşme seviyelerini ölçmek için çeşitli modeller kullanmaktadırlar. Birçok sektörde ön plana çıkan bu olgunluk modelleri kurumların dijitalleşme konusunda sektörün neresinde olduklarını gösteren önemli bir göstergedir. Özellikle müşteri odaklı hazırlanan bu olgunluk modelleri eğitim kurumlarında da bu kapsamda bir ihtiyacı ortaya çıkarmıştır. Nitekim üniversitelerin dijital dönüşümü kapsamında birtakım girişimler bulunmaktadır. Bu girişimlerin bireysel çabaların ötesine taşınarak bütüncül bir şekilde harekete dönüşmesi açısından “Yükseköğretimde Dijital Olgunluk Modeli” önemli katkılar sağlayacaktır.
“Yükseköğretimde Dijital Olgunluk Modeli” geliştirme çalışmalarının paylaşılacağı bu panelde, çeşitli üniversitelerden alan uzmanlarıyla gerçekleştirilen ortak çalışmanın yapısı, bakış farklılıklarının dijital dönüşüm teorik çerçevesi ile harmanlanması ve farklı dijital olgunluk seviyelerine ait düzeylerin yükseköğretim olgunluk düzeylerine yansımaları ele alınacaktır. 13 hafta boyunda odak grup görüşmeleri ile geliştirilen model; Birey, Süreç, Eğitim, Araştırma ve Altyapı olmak üzere toplam beş boyut ve bu boyutların kurumlarda uygulanmasına yönelik beş düzey oluşmuştur. Panel kapsamında ele alınacak olan bu model ve modele ait deneyimlerin katılımcılara ve araştırmacılara rehberlik edeceği düşünülmekte, bu alandaki boşluğu dolduracağına inanılmaktadır.


Panel 2: Yüksek Öğretimin Pandemi Dönemi Uzaktan Eğitim Deneyimi; Başarımlar ve Gelecek İçin Projeksiyonlar

Prof.Dr. Arif ALTUN
Prof.Dr. Ömer DELİALİOĞLU
Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT
Doç. Dr. Ümmühan AVCI
Doç. Dr. Levent DURDU
Dr. Öğretim Üyesi Halil ERSOY

Türkiye’de Covid-19 vakalarının görülmesiyle birlikte 23 Mart 2020 itibarıyla üniversiteler acil ve zorunlu uzaktan eğitime geçiş yapmıştır. Beklenmeyen bu hızlı ve ani geçiş üniversitelerin, bilişim alt yapısının güçlendirilmesi, öğretim yönetim sistemlerinin kurulması ve iyileştirilmesi, öğrenci ve öğretim elemanlarının eğitilmesi, moral motivasyon çalışmaları yapılması, eğitim öğretim süreçlerinin uzaktan eğitime uygun hale dönüştürülmesi gibi çalışmalar yürütmesine neden olmuştur.  Bu çalışmaların yürütülmesinde bilgi işlem birimlerinin yanı sıra üniversitelerde bulunan ve teknoloji içerikli dersler veren akademik birimler, uzaktan eğitim merkezleri, sürekli eğitim merkezleri gibi pek çok birim birlikte çalışmıştır. Altyapı sorunları, öğrenci ve öğretim elemanlarının donanım ve internet erişimi gibi kaynaklarının yetersiz olması, uzaktan eğitim ve teknoloji destekli öğretim için öğretim yöntemlerinin yeterince bilinmiyor olması gibi sorunlar çıkmış olmakla birlikte, bu büyüklükte ve bu zaman aralığında olabildiğince başarılı bir geçiş sağlandığı değerlendirilebilir. Panel her biri birer saatlik iki oturumundan oluşacaktır. İlk oturumda farklı üniversitelerdeki öğretim üyleri uzaktan eğitim süreçleri, karşılaşılan zorluklar, başarılı uygulamalar ve deneyimlerini paylaşacaklardır. İkinci bölümde başarı uygulamaların sürdürülebilir kalıcı yapılara dönüştürülmesi, karşılaşılan zorlukları aşabilecek yöntemler, farklı öğretim yöntemlerinde (harmanlanmış, ters-yüz edilmiş, seyreltilmiş öğretim, vs.) kullanılabilecek teknoloji ve uygulamalar, salgınla birlikte entegrasyonu hızlanan öğretim teknolojilerin geleceği tartışılacaktır.


Panel 3: Uzaktan Eğitim Süreçlerinin Yönetimi

Prof. Dr. Ali Ekrem ÖZKUL (Moderatör)
Prof. Dr. Hasan KARAL 
Prof. Dr. Selçuk KARAMAN
Doç. Dr. Engin KURŞUN

Özellikle acil durumlarda hızlı karar verme ihtiyacı, birçok belirsizliğin olması gibi nedenlerden dolayı süreçlerin yönetimi daha da önem kazanmaktadır. Bu durum uzaktan eğitim uygulamaları için de geçerlidir. Uzaktan eğitim süreçlerinde paydaşların sürece adaptasyonları, süreçteki kararları kabulleri ve uygulamalara yansıtmaları oryantasyon süreçleri ile yakından ilişkilidir. Diğer taraftan destek hizmetlerinin esnekliği, çeşitliliği ve güncelliği uzaktan eğitim süreçlerinin başarılı bir şekilde yönetilmesinde vazgeçilmez unsurlardan bir diğeridir. Tüm bu süreçlerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile desteklenmesi isabetli kararların alınmasında kanıt tabanlı veriler sunması yönüyle göz ardı edilmemesi gereken bileşenlerindendir. Bu panel kapsamında, paydaşların oryantasyonu, destek hizmetleri, izleme ve değerlendirme faaliyetleri bağlamında bir analiz yapılacak olup, geçtiğimiz pandemi dönemi deneyimleri bağlamında bir değerlendirme sunulması amaçlanmaktadır.


Panel 4: Yapay Zeka ve Dijital Oyun Tabanlı Öğretim Ortamları
 
Panelistler:
Prof. Dr. Hasan KARAL                  Moderatör
Prof. Dr. Adnan BAKİ                     Trabzon Üniversitesi
Prof. Dr. Vasif NABİYEV                 Karadeniz Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KUZU               Antalya AKEV Üniversitesi  
Doç. Dr. Ali Kürşat ERÜMİT           Trabzon Üniversitesi
 
Günümüzde yapay zeka tekniklerinin kullanımı pek çok alanda olduğu gibi eğitim alanında da yaygınlaşmaya başlamıştır. Yapay zeka tabanlı sistemler öğrencilerin fiziksel, duygusal ve bilişsel tanılamalarından kişisel özelliklerine uygun yönlendirmelere kadar farklı pek çok amaçla kullanılmaktadır. Yapay zeka tekniklerinin kullanıldığı alanlardan biride dijital oyunlardır. Dijital oyunlar barındırdığı unsurlarla hedef kitlesini kendine bağlama ve oyunla ilgili motivasyonunu arttırma amacı gütmektedir. Günümüzde eğitim öğretim içeriklerine uygun şekilde ve pedagojik özellikler gözetilerek hazırlanan dijital oyunlar, eğitim öğretim süreçlerinde kendine önemli bir yer edinmiştir.
Bu panelde yapay zeka ve dijital oyunların eğitim öğretim süreçlerinde sağladığı avantajların birlikte işe koşulduğu ve programlama öğretimi amacıyla geliştirilmiş bir öğretim ortamı olan KodlaRobo projesi örnekleminde eğitimde yapay zeka, uyarlanabilir zeki öğretim sistemleri ve dijital oyunlar konuları ele alınacaktır.