• Türkçe
 • English

ITTES 2019 - WorkshopsBilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım İle Öğretimi

Saniyede atılan tweet sayısı ve yapılan Google araması her geçen gün katlanarak artmakta, günlük hayatta kullandığımız tüm cihazlarda (buzdolabından otobüslere kadar) Internet kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bu gelişmelere dayalı olarak günümüzde öğrencilerin de bu süreçte kazanması gereken yeni dijital yeterlikler ortaya çıkmaktadır. Bu yeterlikler arasında yerini alan bilgi işlemsel düşünme becerisinin, küçük yaştan itibaren tüm bireylere kazandırılması önemli görülmektedir.
 
Bilgi işlemsel düşünme becerisini işe koşan öğrenci, bir problemi analiz edebilmek için veri toplar ve problemi alt basamaklarına ayırır. Bir problemi çözmektense, ilişkileri inceleyerek buna benzer diğer problemlerin nasıl çözülebileceğini araştırır ve çözüm sürecinde teknolojik araçlardan ve gelişmelerden yararlanır. Öğrencilere bu ve benzeri dijital yeterlikleri kazandırmak isteyen öğretmenlerin daha önce kullandıkları geleneksel yaklaşımlardan farklı yaklaşımları uygulamaları beklenmektedir. Bu süreçte bir çözüm olarak ele alınan disiplinlerarası öğretim yaklaşımı, ortak bir sonucun elde edilmesine katkıda bulunan ve birlikte yeni bilgilerin ortaya çıkmasını ve ilerlemesini sağlayan çeşitli disiplinler arasında bir işbirliğine dayalı olarak gerçekleşen öğretim tasarımı bağlamında ele alınabilir.
 
Amacı: Bilgi işlemsel düşünme becerisini kazandırmaya yönelik disiplinlerarası öğretim yaklaşımı bağlamında çeşitli etkinlik ve uygulamaların paylaşılması.
 
Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.

Süresi: 3 saat 

İçeriği:
 

 1. Bilgi İşlemsel Düşünme Nedir?
 2. Kodlama, Bilgi İşlemsel Düşünme midir? 
 3. Neden herkes Bilişim Eğitimi almalıdır? 
 4. Bilgi İşlemsel Düşünme Bağlamında Öğretmen ve Öğrenci Yeterlikleri
 5. Pedagojik Yaklaşımlar 
 6. Disiplinlerarası Yaklaşım  
 7. Proje Tabanlı Yaklaşım ve Web Macerası
 8. Bilişim Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme

Çalıştay Başkanı: Prof.Dr. Yasemin Gülbahar Güven

Mülteci ve Sığınmacılara Yabancı Dil Olarak Türkçe Eğitimi Veren Eğiticilerin Eğitimi: (Kapsayıcı Eğitimle Bir Arada Yaşamı İnşa Etmek)

Türkiye 1990’lı yıllardan itibaren göç eden kişiler için transit ülke konumundan hedef ülke konumuna gelmiştir. Başta Afgan uyruklu kişiler olmak üzere diğer ülke vatandaşları rotasını Türkiye’ye çevirmiş; 2011 yılında Suriye’de ortaya çıkan iç savaş ve çatışma ortamı akabinde milyonlarca Suriyeli’de Türkiye’ye yerleşmiştir. Ülkemize doğru yaşanan bu göç hareketi, ciddi bir uyum problemini de beraberinde getirmektedir. Türkiye, düzensiz yollarla ülkemize giriş yapan uluslararası koruma başvuru ve statü sahibi Afganistan uyruklu kişiler ile Geçici Koruma kapsamındaki Suriye uyruklu kişilerin toplumla olan uyumlarını kolaylaştırmak için bir dizi uyum faaliyetleri sunmaktadır. Bunlardan en önemlisi Türkçe dil öğretimidir. Örgün eğitim çağındaki çocuk ve gençler seviyeleri belirlendikten sonra bulundukları yerleşim yerindeki okullara yerleştirilirken okul çağı dışında olan yetişkinler için de başta Halk Eğitim Merkezlerinde olmak üzere Türkçe dil öğretimi imkânı sunulmaktadır.
Çeşitli yaş ve statüdeki mülteci ve sığınmacılar için hazırlanacak her türlü ders içeriğinin hedef kitleye uygun bir şekilde oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde hazırlanacak materyallerin niteliği, ders içerisinde etkin bir şekilde kullanılması, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin öğrenim sürecini kolaylaştıracak şekilde düzenlenmelidir.
Anadilleri yapı ve köken bakımından farklı olan, bazıları okuryazar olmayan, bazıları hiç okula gitmemiş bireylerden oluşan mülteci ve sığınmacılar dil öğrenirken ne tür sorunlarla karşılaşmaktadırlar? Türkiye Cumhuriyeti’nin mülteci ve sığınmacılara yönelik dil politikalarının yapısı ve özellikleri nelerdir? Bu kesime yönelik dil öğretiminde farklı dil öğretim yöntemlerii kullanılmalı mıdır? Okuryazar olmayan göçmenlere dil öğretiminde ne tür bir yol izlenmektedir? Milli Eğitim okullarında ve Halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlere bu konuda ne tür eğitim verilmeli ve varsa eksiklikleri nasıl giderilmedir?
Amacı: Bu etkinliğin amacı, sınıfında özellikle yabancı uyruklu ve/veya farklı etnik, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenci bulunan öğretmenlerin bu çocukların Türk Eğitim Sistemine ve dolayısıyla Türk toplumuna uyum sağlamada etkililiklerini artırmak üzere mülteci ve sığınmacılara yönelik yabancı dil öğretimi hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerine katkı sunmaktır.
Hedef Kitlesi: Her branş düzeyinde, sınıfında özellikle yabancı uyruklu ve/veya farklı etnik, dini, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenci bulunan öğretmenler.
Eğitim süresi: 4 saat (1 gün)
İçerik:
- Kültürel uyum ve dil, dil öğretimi
- Göç, Mülteci ve Sığınmacı kavramları,  mülteci ve sığınmacı kişilere ait sosyo-demografik bilgiler
-  Mülteci ve Sığınmacıların ülkemizdeki hukuki durumları ve göç deneyimleri
- Dünyadaki ve Türkiye’deki mülteci ve sığınmacılara yönelik dil öğretimi program ve uygulamalarının değerlendirilmesi
- Öğretimi, ölçme ve değerlendirmeyi farklılaştırma stratejileri
- Farklılaştırılmış öğretimde ders planı hazırlama
- Öğretim sürecinin farklılaştırılması-görsel materyallerle zenginleştirilmesi
- Yaratıcı dramanın yabancı dil olarak Türkçenin öğretilmesinde etkin bir yöntem olduğunun bir uygulama örneğiyle gösterilmesi ve alana yönelik farkındalığın arttırılması.
- Ders içeriğine uygun materyallerin dinleme, okuma, yazma ve konuşma becerilerine göre hazırlanıp teknoloji destekli olarak etkin bir şekilde kullanılması
- Bireylerin dil öğrenme sürecinde aktif rol alarak farklı sosyal durumlar ve problemler karşısında nasıl davranacaklarına dair beceri ve alışkanlıklar kazanması.
 
Moderatör: Prof.Dr. A. Mevhibe COŞAR (KTÜ)
Katılımcılar: Doç. Dr. Mine GÖZÜBÜYÜK TAMER (KTÜ)
                      OKt.: Gökçe TÜRKMEN (KTÜ)
                      Okt. : Betül PARLAK (KTÜ)
 
 

 

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm

Yeni teknolojilerin kurumsal işleyişi desteklemesinden ziyade işleyişlere yön verdiği hatta yeni modeller doğurduğu uygulamalar, endüstri 4.0 veya toplum 5.0 gibi isimlerle bir devrim-dönüşüm olarak nitelendirilmiştir. Kurumlar müşteri beklentilerini anlamak ve yönlendirmek, daha etkili işleyiş ve iş modelleri geliştirmek ve nihayetinde rekabet avantajı sağlamak amacıyla bu dönüşüme ayak uydurmaktadırlar. Artık bütün kurumların faaliyetlerini yürütme biçimi itibariyle bir BT şirketine dönüşmeleri anlamına gelen bu dönüşüm kapsamında devletler de politika geliştirmektedir. Türkiye bu dönüşüm anlayışını Milli Teknoloji Hamlesi ismiyle ifade etmiş teknolojinin hem üretimi hem de etkili kullanımında yeni bir dönemi başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi bu kapsamda faaliyetler yürütmektedir.

Yükseköğretim açısından Dijital Dönüşüm, YÖK tarafından pilot üniversitelerde başlatılan dijital okuryazarlık ve dijital eğitmenlik isimli uzaktan eğitim dersleriyle kendini göstermiştir. Bu vesileyle yapılan paylaşımlarda dijital dönüşüm için ayrıca Dijital Öğrenme Ortamları, Dijital Araştırma Ortamları, Karar Destek Sistemleri ve Dijital Veri şeklinde alt boyutlar sunulmuştur. Üniversiteler de Dijital dönüşüm kapsamında bir takım girişimlerde bulunmaktadır. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mevcut uygulamalarda ve ayrıca alanyazında yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili anlayış farklılıklarının bulunduğu görülmektedir.

Dijital dönüşümün süreç, teknoloji ve birey şeklinde üç sacayağı bulunur. Süreç, etkili eğitim ve araştırma süreçlerinin tasarlanması şeklinde anlaşılabilir. Bu yönüyle Dijital dönüşümün öğretim teknolojilerinin öneminin bir kez daha anlaşılması açısından da önemli bir fırsat olduğu söylenebilir. Teknoloji, dijital dönüşümün kendisi değildir ancak dijital dönüşüm teknolojiyle yapılır. Bu konuda Nesnelerin interneti, Derin öğrenme, büyük veri şeklindeki teknolojilere sıkça referans verilir. Birey açısından bakıldığında ise dijital dönüşümde yeni iş süreçlerinin yanısıra zihinsel dönüşümün vurgulandığı görülür. Bu bağlamda açık bilim, veri yönetimi ve analitik gibi uygulamalarının sistem değişimi yaklaşımıyla ele alınması ve öğretim elemanı, öğrenci ve diğer paydaşların teknoloji kabul sürecinin uygun şekilde yönetilmesi gerektiği söylenebilir.

Üniversitelerimizde henüz başlangıç aşamasında olan bu faaliyetlerin daha etkili olması için rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen bu panelde yükseköğretimde dijital dönüşüm ele alınacaktır. Panelde ayrıca öğrenme, araştırma, öğrenci desteği ve hizmetler gibi alanlarda dijital dönüşüm uygulama örnek ve önerileri tartışılacaktır.

 

Online Beceri Değerlendirme Projesi

Amacı: “The development of an adaptive, web-based assessment tool for evaluating the literacy, numeracy and digital skills levels of low skilled/low qualified adults in Turkey” başlıklı projenin tanıtılması, proje kapsamında oluşturulan soru türlerinin paylaşılması ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda okuryazarlık, sayısal ve dijital beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik oluşturulabilecek farklı sorulara ve soru tiplerine yönelik fikirlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Hedef Kitlesi: Okuryazarlık, sayısal ve dijital beceriler, yetişkin eğitimi ve ölçme değerlendirme alanlarında çalışan tüm akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:

 

 • Projenin tanıtılması
  • DOKA Genel Sekreteri Onur ADIYAMAN’nın konuşması
  • Proje ekibinin sunumu
 • Okuryazarlık becerileri oturumu
  • Okuryazarlık becerileri ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması
 • Sayısal beceriler oturumu
  • Sayısal beceriler ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması
 • Dijital beceriler oturumu
  • Dijital beceriler ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması

 

İlkokullar İçin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Becerileri Çalıştayı

Düşünme becerileri tüm dersler için en gerekli beceriler arasındadır. Özellikle problemlerin teknoloji desteği ile çözülmesinin önem kazandığı günümüzde, ilköğretimin ilk yıllarında öğrencilerin diğer derslere ve ilerleyen yıllara temel oluşturacak biçimde “bilgi işlemsel düşünme” becerisi kazanması önemlidir. Bu yaşlarda bu becerinin, oyun ve drama yaklaşımı ile bilgisayarsız etkinlikler aracılığı ile kazandırılması daha uygundur. Bu kapsamda ilköğretimin 1-4. sınıfları için uygulamaya yönelik bir çalışma yürütülmüş, öğrenci ve öğretmenlere yönelik “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” ders kitapları hazırlanmıştır.
 
Milli Eğitim Bakanlığı ve Google arasında imzalanan protokol ile İlköğretim 1-4. Sınıf öğrencileri ve öğretmenleri için hazırlanan bu ders kitapları ile sınıf öğretmenlerinin bilişim alanında hem kendi kapasitelerini geliştirmeleri hem de öğrencilere belli bir sistem içinde 21. yüzyıl teknoloji yeterliklerini kazandırılması hedeflenmiştir. Toplam 4 seviyeden oluşan bu öğretim programı için 4 öğrenci etkinlik kitabı ile 4 öğretmen rehber kitabı hazırlanmıştır.
 
Amacı:  Bu çalıştayın amacı, öğrencilerin “bilgi işlemsel düşünür olması” için gereken temel becerileri vermeyi amaçlayan içeriklerin sınıf öğretmenlerine tanıtılması ve uygulamaya dönüştürülmesi için gerekli yeterliklerin kazandırılmasıdır.
Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilişim teknolojilerini ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adayını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:
 1. İlkokul 1-4. Sınıflar için “Bilişim Teknolojileri ve Yazılım” Dersi Çerçeve Öğretim Programı Tanıtımı
 2. Kitap Tanıtım Videosunun Gösterimi
 3. Program ve Etkinlik Detayları
 4. Genel Değerlendirme
 
Moderatör:Prof.Dr.  Yasemin Gülbahar Güven