• Türkçe
  • English

ITTES 2021 - Kitap BölümüDeğerli Öğretim elemanları ve Öğretmenler;
 
Sizleri  17 Kasım-19 Kasım 2021  tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek olan 8. Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu’nda (ITTES 2021) görmekten onur ve mutluluk duyacağız. Genel teması " Eğitim ve Değişim " olarak belirlenen sempozyum kapsamında; çalıştaylar, paneller, sözlü bildiri ve poster sunumlarla edinilen bilimsel kazanımların ulusal ve uluslararası paydaşlarla paylaşımı hedeflenmektedir.

ITTES- 2021'de önceki sempozyumlardan farklı olarak, " Eğitim ve Değişim " ve “Pedagojiden Uygulamaya Yansımalar: Teknolojinin Öğretim Ortamlarında Kullanımı” temasıyla alan editörlerinin rehberliğinde, iki adet  kitap hazırlanması amaçlanmaktadır. Sempozyum kapsamında sunulan bildiriler kitap editörleri ile paylaşılacak olup , seçilen bildiriler kitap bölümü yazım süreçlerinden geçtikten sonra oluşturulan kitaplar uluslararası bir yayınevi tarafından basılacaktır. Sempozyumda sunulan bildirilerin haricinde çalışmalarının kitaplarda yer almasını isteyen yazarlar editörlerle iletişime geçebilirler.

Gerek sempozyuma katkı ve katılım koyacak araştırmacılara gerekse kitap hazırlama sürecinde yer alacak değerli Editör ve Araştırmacılara Sempozyum Düzenleme Kurulu adına teşekkür ederiz. Bölümler editörler tarafından en az 2 hakeme gönderilip düzenlendikten sonra son okumalar ilgili bölüm editörü tarafından yapılacaktır. Kitaplar en az 10 en fazla 20 bölüm olarak düzenlenecektir.

ÖNEMLİ BİLGİLER
 Kitap yazım formatıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


 
   KİTAP ADI: EĞİTİM VE DEĞİŞİM
   EDİTÖRLER Prof.Dr. Hasan KARAL
Prof.Dr. Adile AŞKIM KURT
Doç.Dr. Salih BARDAKÇI
   KİTAP İÇERİĞİ
İçinde bulunduğumuz dönem, eğitim sistemleri açısından tam anlamıyla bir değişim dönemidir. Yaşam biçimi ve dünya algısı çok başka olan z kuşağı üniversite sınıflarına hatta profesyonel yaşama erişmiştir. İçinden geçtiğimiz dönem her alanda olduğu gibi eğitim alanında da önemli değişimler yaratmış, bu değişim içerisinde öğrenme ortamı-birey ilişkisi yeni teknolojiler temelinde yeniden şekillenmiştir.   Dönüşüm beraberinde yeni ihtiyaçları ve bağlı olarak; okul, ders, öğretmen, öğrenci, not sistemi, eğitim süreleri, diplomanın yeterliği gibi pek çok olgu, amaç, içerik ve değer yönünden yeniden ve ciddi biçimde sorgulanmasını getirmiştir. Acil uzaktan eğitim hizmetlerinin tüm acemiliklerine rağmen, küresel anlamda ve zorunlu biçimde elde ettiğimiz deneyim eğitim-teknoloji ilişkisini daha sistemli biçimde incelemeyi ve iyileştirmeyi bir bilimsel meraktan çok öteye, önemli bir uygulama alanına doğru taşımıştır. Yaşanan değişim öğretim işini, daha da özelde öğretim tasarımı süreçlerini de felsefe, bakış açısı ve uygulama boyutlarıyla etkilemektedir.
Bu kitapta tüm bu açılımlar ışığında öğretim süreçlerinde; kavramlar, anlamlar, roller, yöntemler, ortamlar ve öğretim teknolojisinde meydana gelen değişimlerin (dönüşümlerin) incelenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda kitapta olması planlanan kısımlar (section) aşağıdaki gibidir.
  1. Anlamlardaki/Kavramlardaki Dönüşümler
  2. Rollerdeki Dönüşümler
  3. Yöntemlerdeki Dönüşümler
  4. Ortamlardaki Dönüşümler
  5. Öğretim Teknolojisindeki Dönüşümler
Ünite yazımında aşağıdaki başlıkların olmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.
 
   İLETİŞİM itteskitap@gmail.com
   KİTAP ADI: PEDAGOJIDEN UYGULAMAYA YANSIMALAR: TEKNOLOJININ ÖĞRETİM ORTAMLARINDA KULLANIMI
   EDİTÖRLER Dr. Öğretim Üyesi Alper ŞİMŞEK
Dr. Semra Fiş ERÜMİT
   KİTAP İÇERİĞİ
Teknolojinin hayatın her alanında olduğu gibi öğretim ortamlarındaki kullanımı da toplumun eğitime yönelik beklentilerinde yaşanan dönüşüm ve çağın gerektirdikleri ile yakından ilgilidir. Son yıllarda teknolojik gelişmelerin eğitimde yarattığı paradigma değişimleri öğretim ortamlarını yeniden şekillendirdiği gibi bu ortamlarda kullanılan öğretim teknolojilerinin türünü ve kullanım yaklaşımlarını da derinden etkilemiştir. Günümüz öğretim uygulamalarından beklenen, uygun teknoloji ve dijital kaynakların öğretim sürecinde öğrenci merkezli yaklaşımları temel alarak kullanılabilmesidir. Öğretim ortamlarında teknoloji kullanımı ile öğrencilerin öğrenmesine katkı sağlamak, teknolojiyle ilişkili yeterliklerini geliştirmek, motivasyon ve derse bağlılığını artırmak hedeflenmektedir. Dijital teknolojilerin öğretim ortamlarında kullanımı bağlamında iyi örnekler olmasına rağmen, birçok okul ve öğretmenin öğretim ortamlarında teknoloji kullanımları beklentilerin altında kalmaktadır.
Bu kitabın temel amacı, öğrencilerin farklı öğrenme problemlerinin giderilmesi ve dijital çağda ihtiyaç duyulan öğrenme ortamlarının gerçekleştirilmesi bağlamında teknolojinin öğretim ortamlarına dahil edilme süreçlerinin nasıl planlandığını, uygulamaların ne şekilde yürütüldüğünü ve yaşanan deneyimleri ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla kitapta olması planlanan bölümlerde; öğretim ortamlarında karşılaşılan problemler, bu problemlerin çözümü için gerçekleştirilen uygulamalar, uygulamalar için geliştirilen içerik/öğretim materyallerinin tasarımı yer alacaktır. Bölümlerin bu çerçevede yazılması beklenmektedir.


 
   İLETİŞİM semrafiserumit@ktu.edu.tr
alpersimsek@trabzon.edu.tr