• Türkçe
 • English

ITTES 2019 - Çalıştay & PanellerÖğretmenler İçin Kodlama ve Robotik Eğitimi Çalıştayı

Teknolojinin gelişimi, endüstri 4.0 olarak adlandırılan birçok akıllı sistemin, veri alışverişlerinin ve üretim teknolojilerinin otomatikleşerek daha kaliteli, daha ucuz ve daha hızlı üretim yapmasına olanak sağlamaktadır. Bu otomatik sistemlerin oluşturulması ise yapay zeka, robotik sistemler ve çeşitli yazılımlarla mümkün olmaktadır. Kısaca kodlama, dijital dünyanın iletişim dilidir ve bu dili öğrenmek dijital çağ için temel bir beceri olarak görülmeye başlanmıştır.
Kodlama bilgisayar bilimlerinde öğrenilen ilke ve kavramları kullanarak bir bilgisayar bilimcisi gibi düşünmeyi gerektirir. Bu nedenle kodlamanın amacı üreten yani farklı fikirleri ile değer yaratan bireyler yetiştirmektir. Kodlama sadece bilgisayar ile ilgili uygulamalar geliştirmek ya da program yazmak için değil, aynı zamanda disiplinler arası düşünme becerileri geliştirmek ve günlük hayatta karşılaşılabilecek problemlerle başa çıkabilmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda kodlama bireylerin, dijital okuryazarlık yetkinliği kazandırmakla birlikte problem çözme, eleştirel düşünme, bilgi işlemsel düşünme, algoritmik düşünme, yaratıcılık, iletişim ve işbirliği becerilerinin gelişimini desteklemektedir. Bunun yanı sıra merak, sorgulama, liderlik, cesaret, uyum, girişimcilik, odaklanma gibi karakter özelliklerinin gelişimine de yardımcı olmaktadır.

Amacı: Kodlama ve robotik uygulamalarına dönük farklı platformların tanıtılması, çeşitli etkinlik ve uygulamaların paylaşılması ve katılımcıların da görüşleri doğrultusunda pratik ve işevuruk tespitlere ulaşılması öngörülmektedir.

Hedef kitlesi: Temel düzeyde bilgisayar ve dijital uygulamaları kullanma becerisine sahip her branştan öğretmen ve öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
Süresi: 4 saat 

İçeriği:

 • Bilgisayarsız etkinlikler
  • Problem çözme becerisine ilişkin örnek uygulamalar
  • Algoritmik düşünme becerisine ilişkin örnek uygulamalar
  • Programlama kavramlarına ilişkin örnek uygulamalar
 • Bilgisayarlı uygulamalar
  • Blok tabanlı programlamaya ilişkin örnekler
   • Scratch
   • Code.org
   • Alice
   • Kodu Game Lab
   • Kodris
   • Blockly Games
  • Metin tabanlı programlamaya ilişkin örnekler
   • Codemonkey
   • Codecombat
   • Pencilcode
   • Logo
   • Python
   • Greenfoot
 • Robotik uygulamalar
  • mBot
  • VEX robotics
  • Project Blocks
  • Lego mindstorm
  • Ardunio

 

Kapsayıcı Eğitim Ve Farklılaştırılmış Öğretim Uygulamaları

Kapsayıcı eğitim daha kaliteli bir eğitim hizmetinden amacına uygun olarak herkesin yararlanmasına yönelik oluşturulan stratejileri, uygulamaları ve değerlendirme süreçlerini kapsayan ve tüm dezavantajlı gruplarda yer alan çocukların eğitim haklarından yararlanması için gerekli olan bir yaklaşımdır. Çocuklarda dezavantajlılık cinsiyet, etnik köken, yoksulluk ya da göç gibi durumlar ile ilgilidir. Risk altında çocuklar olarak tabir edilen grupların oluşmasında göç, sosyoekonomik durum, dil, din, ırk ve engellilik gibi pek çok etkenler bulunmaktadır.  Örneğin; Dünyada insanlar savaş, kıtlık, kuraklık vb. durumlar nedeniyle bir yerden başka bir yere göç etmektedirler. Bu göçlerden etkilenen bireylerin göç ettikleri toplum daha kolay adapte olabilmeleri eğitim hizmeti ile mümkün olabilmektedir. Göç eden ailelerin çocuklarının okula devam etmesi onları risk olmaktan risk altında olma durumunu azaltmaktadır. Göç ile gelen etnik ve dinsel azınlık guruplarına kapsayıcı eğitim sunmada ve bunun başarılı olmasında sınıf içerisinde alınacak önlemler çok önemlidir. Öğretmenler çocukların eğitimini, kendi sorumluluklarının bir parçası olarak görmelidir. Bunun için gerekli yardım ve desteği sağlamalıdırlar. Olumsuz öğretmen tutumları kapsayıcı eğitimi zorlaştıran önemli bir sorundur (İra ve Gör, 2018:30)
Amacı: Bu etkinliğin amacı sınıfında özellikle yabancı uyruklu ve/veya farklı etnik, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenci bulunan öğretmenlerin bu çocukların Türk Eğitim Sistemine ve dolayısıyla Türk toplumuna uyum sağlamada kullanılabilecek bir yaklaşım olan Kapsayıcı Eğitim ve Farklılaştırılmış Öğretim hakkında bilgi ve farkındalık düzeylerini artırmaktır.
Hedef Kitlesi: Her branş düzeyinde, sınıfında özellikle yabancı uyruklu ve/veya farklı etnik, dini, kültürel, sosyo-ekonomik özelliklere sahip öğrenci bulunan öğretmenler.
Eğitim süresi: 3 + 3 sat (2 gün)
İçerik:
 • Kapsayıcı Eğitim
  • Temel felsefesi, tanımı
 • Kapsayıcı okul ve özellikleri
  • Kapsayıcı okulun yönetimi ve etkili liderlik
  • Kapsayıcı okulda sınıf yönetimi
 • Öğrencileri farklılaştıran özellikler
 • Öğretimi farklılaştırma stratejileri
 • İçeriği farklılaştırma
 • Öğretim sürecini farklılaştırma
 • Ölçme ve değerlendirmeyi farklılaştırma teknikleri
 • Farklılaştırılmış öğretimde ders planı hazırlama

 

Yükseköğretimde Dijital Dönüşüm

Yeni teknolojilerin kurumsal işleyişi desteklemesinden ziyade işleyişlere yön verdiği hatta yeni modeller doğurduğu uygulamalar, endüstri 4.0 veya toplum 5.0 gibi isimlerle bir devrim-dönüşüm olarak nitelendirilmiştir. Kurumlar müşteri beklentilerini anlamak ve yönlendirmek, daha etkili işleyiş ve iş modelleri geliştirmek ve nihayetinde rekabet avantajı sağlamak amacıyla bu dönüşüme ayak uydurmaktadırlar. Artık bütün kurumların faaliyetlerini yürütme biçimi itibariyle bir BT şirketine dönüşmeleri anlamına gelen bu dönüşüm kapsamında devletler de politika geliştirmektedir. Türkiye bu dönüşüm anlayışını Milli Teknoloji Hamlesi ismiyle ifade etmiş teknolojinin hem üretimi hem de etkili kullanımında yeni bir dönemi başlatmıştır. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Dijital Dönüşüm Ofisi bu kapsamda faaliyetler yürütmektedir.

Yükseköğretim açısından Dijital Dönüşüm, YÖK tarafından pilot üniversitelerde başlatılan dijital okuryazarlık ve dijital eğitmenlik isimli uzaktan eğitim dersleriyle kendini göstermiştir. Bu vesileyle yapılan paylaşımlarda dijital dönüşüm için ayrıca Dijital Öğrenme Ortamları, Dijital Araştırma Ortamları, Karar Destek Sistemleri ve Dijital Veri şeklinde alt boyutlar sunulmuştur. Üniversiteler de Dijital dönüşüm kapsamında bir takım girişimlerde bulunmaktadır. Ancak dünyada olduğu gibi ülkemizdeki mevcut uygulamalarda ve ayrıca alanyazında yükseköğretimde dijital dönüşümle ilgili anlayış farklılıklarının bulunduğu görülmektedir.

Dijital dönüşümün süreç, teknoloji ve birey şeklinde üç sacayağı bulunur. Süreç, etkili eğitim ve araştırma süreçlerinin tasarlanması şeklinde anlaşılabilir. Bu yönüyle Dijital dönüşümün öğretim teknolojilerinin öneminin bir kez daha anlaşılması açısından da önemli bir fırsat olduğu söylenebilir. Teknoloji, dijital dönüşümün kendisi değildir ancak dijital dönüşüm teknolojiyle yapılır. Bu konuda Nesnelerin interneti, Derin öğrenme, büyük veri şeklindeki teknolojilere sıkça referans verilir. Birey açısından bakıldığında ise dijital dönüşümde yeni iş süreçlerinin yanısıra zihinsel dönüşümün vurgulandığı görülür. Bu bağlamda açık bilim, veri yönetimi ve analitik gibi uygulamalarının sistem değişimi yaklaşımıyla ele alınması ve öğretim elemanı, öğrenci ve diğer paydaşların teknoloji kabul sürecinin uygun şekilde yönetilmesi gerektiği söylenebilir.

Üniversitelerimizde henüz başlangıç aşamasında olan bu faaliyetlerin daha etkili olması için rehberlik yapmak amacıyla düzenlenen bu panelde yükseköğretimde dijital dönüşüm ele alınacaktır. Panelde ayrıca öğrenme, araştırma, öğrenci desteği ve hizmetler gibi alanlarda dijital dönüşüm uygulama örnek ve önerileri tartışılacaktır.

 

Online Beceri Değerlendirme Projesi

Amacı: “The development of an adaptive, web-based assessment tool for evaluating the literacy, numeracy and digital skills levels of low skilled/low qualified adults in Turkey” başlıklı projenin tanıtılması, proje kapsamında oluşturulan soru türlerinin paylaşılması ve katılımcıların görüşleri doğrultusunda okuryazarlık, sayısal ve dijital beceri düzeylerinin belirlenmesine yönelik oluşturulabilecek farklı sorulara ve soru tiplerine yönelik fikirlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Hedef Kitlesi: Okuryazarlık, sayısal ve dijital beceriler, yetişkin eğitimi ve ölçme değerlendirme alanlarında çalışan tüm akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adaylarını kapsamaktadır.
Süresi: 3 saat
İçeriği:

 

 • Projenin tanıtılması
  • DOKA Genel Sekreteri Onur ADIYAMAN’nın konuşması
  • Proje ekibinin sunumu
 • Okuryazarlık becerileri oturumu
  • Okuryazarlık becerileri ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması
 • Sayısal beceriler oturumu
  • Sayısal beceriler ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması
 • Dijital beceriler oturumu
  • Dijital beceriler ve AYT standartları
  • Hazırlanmış sorular
  • Katılımcı görüşlerinin alınması